In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Bijgewerkt op: 22 mei 2018

Privacybeleid Praktijk voor voetverzorging Astrid van Gageldonk

De Praktijk voor voetverzorging Astrid van Gageldonk is een bedrijf in de voetverzorging. Via onze website en in persoonlijke contacten informeren wij u over onze werkzaamheden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Praktijk voor voetverzorging Astrid van Gageldonk ontvangt uw persoonsgegevens bij de intake van u als cliŽnt. Wij verwerken daarmee uitsluitend uw:

- naam

- adresgegevens

- e-mailadres

- BSN nummer

- Zorgprofiel

- Zorgrapportages

- Nummer ziektekostenverzekering

- Huisarts

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens nooit aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of na uw uitdrukkelijke toestemming. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. Bovendien verwijderen wij uw gegevens zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en cookies

Onze website gebruikt geen cookies en wij maken geen gebruik van profilering.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens kunt u contact opnemen met de Praktijk voor voetverzorging Astrid van Gageldonk:

Telefonisch 0570 651696

Post Prins Johan Frisolaan 1, 7437 XV Bathmen

E-mail praktijkvoorvoetverzorging@concepts.nl

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN ťn uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

InwerkingtredingDeze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018.